Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Совместное создание выдержек, роликов, субтиров, переводы на иностранные языки.
Правила форума
Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 13 сен 2019, 14:02

Перевод на голландский язык ролика №8:

№8 Как уничтожить в себе зло?
№8 Hoe vernietig je het kwaad in jezelf ? http://www.youtube.com/watch?v=WIMzf-bE7j4

«Как уничтожить в себе зло и победить свои земные слабости?»
"Hoe vernietig je het kwaad in jezelf en verslaan je aardse zwakheden?"

Зло не надо убивать. Оно неистребимо, потому что зло – это нехватка любви.
Het kwaad hoeft niet vernietigd te worden. Het is onverwoestbaar omdat het kwaad een gebrek aan liefde is.

Мы хотим убить зло, потому что мы его персонифицируем. Это очередной миф тысячелетий: нужно истребить зло, нужно дьявола искоренить, поймать, рога и копыта открутить – и тогда все будут счастливы.
We willen het kwaad vernietigen, omdat we het personifiëren. Dit is een andere mythe in ons millennia: je moet het kwaad vernietigen, je moet de duivel uitroeien, vangen, de hoorns en hoeven losschroeven - en dan zal iedereen gelukkig zijn.

Дьявол – это тенденция.
De duivel is een trend.

Вот человек ныряет в холодную воду – это зло: почки простудил, просидел полчаса в воде – простудился. После бани нырнул – это добро. Так где тут зло, а где добро? Все зависит от соотношения, от количества и т.д.
Als iemand zomaar in ijskoud water duikt, is dit slecht: zijn nieren worden verkouden. Als iemand in koud water een half uur zal zitten, zal hij verkouden worden. Maar als iemand na een heet bad in koud water duikt, is dit goed. Dus wat is kwaad, en wat is goed? Het hangt allemaal af van de verhouding, van de hoeveelheid, enz.

Вот кого-то обидели, он говорит: «Это зло». А потом выяснилось, что, обидев его, человек спас ему жизнь.
Als iemand word beledigd, denkt hij: "Dit is slecht." En daarna blijkt dat deze belediging zijn leven heeft gered.

Человек ногу сломал, говорит: «Какое же это добро?», – и не сел на самолет, который потерпел крушение, все погибли.
Iemand heeft zijn been gebroken en denkt: "Dit is slecht" - en stapte niet in het vliegtuig, dat neerstortte en waar alle passagiers kwamen te overlijden.

Как выяснилось, то, что мы считаем злом, может оказаться добром, – не сейчас, а завтра, послезавтра.
Dat wil zeggen dat alles wat wij nu of vandaag als kwaad beschouwen morgen of overmorgen goed voor ons blijkt te zijn.

Понятия добра и зла присутствуют на внешнем уровне, а на тонком плане добро и зло практически неотличимы, потому что мы не знаем, как это скажется на последствиях.
De concepten van goed en kwaad bestaan alleen maar op het externe niveau. Op het subtiele niveau zijn ze praktisch van elkaar niet te onderscheiden, omdat we van te voren niet weten wat de gevolgen zijn van een gebeurtenis later.

Но если говорить о более или менее реальных категориях добра и зла… Если у вас не хватает любви, – вы начинаете поклоняться животным инстинктам и начинаете жадничать, завидовать, поклоняться наслаждениям. А потом вы будете воровать, грабить, убивать, развратничать, – и вот это уже конкретное зло.
Maar als we het willen hebben over min of meer echte categorieën van goed en kwaad ... Als je niet genoeg liefde in je hebt, dan begin je de dierlijke instincten aan te bidden en begin je hebzuchtig en jaloers te worden en bidden om genot. En dan zul je stelen, beroven, doden, losbandig zijn - en dit is het echte kwaad.

Почему? Потому что ваша душа отвернулась от Бога и начала поклоняться инстинктам.
Waarom? Omdat de ziel God de rug heeft toegekeerd en is begonnen met instincten te aanbidden.

Добро – это есть любовь, а зло – это есть нехватка добра и уход от любви.
Goed is liefde, en kwaad is een gebrek aan goed en verzaking van liefde.

Поэтому не надо искоренять зло, – нужно в душе увеличивать любовь, и тогда зло будет уходить само.
Daarom is het niet nodig om het kwaad uit te roeien. Wat nodig is, is de liefde in je ziel te vergroten, en dan zal het kwaad vanzelf verdrongen worden.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 13 сен 2019, 14:04

Перевод на голландский язык ролика № 7:

№7 Насколько наша судьба предопределена?
№7 In hoeverre is onze lot voorbestemd? http://www.youtube.com/watch?v=SIV1k4pYYxM

«Насколько наша судьба предопределена? Обладает ли человек свободной волей?»
" In hoeverre is onze lot voorbestemd?" Hebben wij de vrije wil? '


Посадите таракана в комнату, поставьте в угол тарелочку со сладкой водой и закупорьте эту комнату. И попробуйте доказать, что таракан к воде не подойдет.
Stel, wij hebben de kakkerlak in een kamer geplaatst, een bord met zoet water in de hoek gezet en de kamer gesloten. Vroeger of later zal de kakkerlak het bord met water vinden.

Он подойдет в любом случае. Так есть у него свобода воли? Есть, – он бегает куда захочет. Но мы знаем, что он туда прибежит.
Ongetwijfeld zal hij het doen. Heeft hij de vrije wil? Ja. Hij rent naar waar hij wil. Maar we weten dat hij naar het bord zal komen, hoe dan ook.

Так же и мы бегаем, как хотим, но наш путь уже внутри нас, он выстроен нашими желаниями, нашим внутренним эмоциональным состоянием.
Hetzelfde met ons. Wij doen wat wij willen, maar ons pad is al in ons, het is opgebouwd door onze verlangens, onze innerlijke emotionele toestand.

У нас есть еще и наши сверхглубинные эмоции. Именно они и ведут нас туда или сюда. Они определяют нашу судьбу, наше будущее и, в конечном счете, болезнь.
We hebben ook onze superdiepliggende emoties. Deze leiden ons hier of daar naar toe. Ze bepalen ons lot, onze toekomst en, uiteindelijk, onze ziekten.

Когда я смотрел пациентов и говорил: «Через год-два с вами будет то-то и то-то» и они потом приходили и сообщали, что все исполнилось, – я удивлялся.
Toen ik naar de patiënten keek en ze vertelde: "Over een jaar of twee zal dit en dat met u gebeuren" kwamen ze later terug en vertelden dat alles wat ik had voorgespeld is uitgekomen - ik was verrast.

Включаешь видение – и видишь, чтo с пациентом происходит. Оказывается, я видел не будущее, я видел чувства человека. Какие у тебя чувства, – такое у тебя будет будущее.
Ik dacht dat ik de toekomst van de patiënt zag. Later is gebleken dat ik de gevoelens van de mensen zag. Welke gevoelens je hebt, zo een toekomst zul je hebben.

И тогда я понял, что будущее можно изменить, если меняется характер человека, его эмоции, его восприятие мира. С этого и начались мои уже серьезные, реальные изменения и исследования.
En toen besefte ik dat de toekomst kan worden veranderd als het karakter van een persoon, zijn emoties, zijn perceptie van de wereld wordt veranderd. Van dit moment begon ik zelf serieus te veranderen en begon ik met de studies op dit gebied.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 13 сен 2019, 14:06

Перевод на нидерландский ролика №30:

№30 Причина многих заболеваний
№30 De oorzaak van vele ziekten. http://www.youtube.com/watch?v=bYW2TSPYKQk

Оказывается, как я отношусь к другим, – так же я буду относиться к себе. Это закон.
Het is gebleken dat, hoe ik me verhoud tot anderen, hetzelfde verhoud ik me tot mezelf. Dit is de wet.

Я был очень удивлен: если я привык осуждать других людей, – я тогда буду осуждать себя. Потому что мы едины. Программа работает автоматически.
Ik was zeer verrast: als ik gewend ben om andere mensen te veroordelen, dan zal ik mezelf ook veroordelen. Omdat we één zijn. Het programma wordt automatisch uitgevoerd.

Я описывал в книжке: женщина ненавидела первого мужа, на тонком плане убивала его обидами, осуждением, а сейчас она точно так же убивает второго мужа, не подозревая об этом.
Ik beschreef in een boek: een vrouw haatte in het verleden haar eerste echtgenoot, op het subtiele vlak doodde ze hem met beledigingen en veroordeling. Nu vermoordt ze, niet wetend, haar tweede echtgenoot op dezelfde manier.

А просто программа работает автоматически: тот муж, этот муж… Теперь она убивает второго мужа – и тот болеет, умирает, не понимая, в чем дело.
Maar het programma werkt eenvoudig automatisch: die echtgenoot, deze echtgenoot ... Nu doodt zij de tweede echtgenoot: en hij wordt ziek, sterft, niet begrijpend wat er aan de hand is.

На тонком плане видно, что, по большому счету, гигантское количество болезней, чуть ли не все, – это результат того, что мы убиваем друг друга.
Op het subtiele vlak is te zien dat een groot aantal ziekten, bijna allemaal, het gevolg zijn van het feit dat we elkaar doden.

Жена добросовестно убивает мужа, муж – жену, они оба – своих детей.
Vrouw doodt gewetensvol haar echtgenoot, hij doodt zijn vrouw, zij allebei - hun kinderen.

А потом мы удивляемся – почему браки распадаются?
En dan vragen wij ons af - waarom gaan huwelijken uit elkaar?

Мы не умеем конфликтовать. Мы не умеем прощать друг друга. Мы любить разучились.
We weten niet hoe te conflicteren. We weten niet hoe we elkaar moeten vergeven. We zijn vergeten hoe liefde te behouden.

Мы живем инстинктами. А инстинкты требуют одного: отомсти. «Око за око».
We leven op instinct. En instincten vereisen één ding: wraak. "Oog om oog."

«Ты – мне, я – тебе» на внешнем уровне – это прекрасный закон. «Око за око» на внешнем уровне – это справедливость.
“Jij - voor mij, ik - voor jou” op extern niveau is een prachtige wet. “Oog voor oog” op het externe niveau is gerechtigheid.

Но на уровне чувств это недопустимо. На уровне чувств должны быть любовь и прощение.
Maar op het niveau van gevoelens is dit onaanvaardbaar. Op het niveau van gevoelens moet er liefde en vergeving zijn.

Потому что если на уровне чувств ты привык «лягать» в ответ, то это взаимное убийство.
Als, op het niveau van gevoelens je gewend bent om terug te "schoppen", wordt het wederzijdse moord.

Уровень тела и уровень души – это совершенно различные уровни. Законы для тела и законы для души – совершенно разные.
Lichaamsniveau en zielsniveau zijn totaal verschillende niveaus. De wetten voor het lichaam en de wetten voor de ziel zijn totaal verschillend.

Законы для тела, в основном, освещает иудаизм. А христианство говорит о законах души.
Wetten voor het lichaam vallen voornamelijk onder het Jodendom. En het Christendom spreekt zich over de wetten voor de ziel.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 13 сен 2019, 14:08

Перевод на нидерландский ролика №21:

№21 Достаточно ли соблюдать заповеди и быть нравственным?
№21 Is het voldoende om zich aan de geboden te houden en moreel te zijn? http://www.youtube.com/watch?v=l5qukag-zZ4

Многие считают, что закон кармы выглядит так: веди себя нравственно, хорошо по отношению к людям – и тогда будешь всегда здоров.
Veel mensen geloven dat de wet van karma er zo uit ziet: gedraag je moreel, wees aardig tegen andere mensen, en dan zul je altijd gezond zijn.

И тут же возникает вопрос: а почему болеет хороший, добрый человек?
En dan is de vraag: waarom een goed, aardig persoon ziek wordt?

Дело в том, что он добрый – сейчас или, может быть, последние двадцать лет. Какими были его родители, каким был он сам в прошлой жизни – этого мы не знаем. Это первое.
Dit komt omdat hij pas nu vriendelijk en aardig is, of misschien de laatste twintig jaar. Maar hoe waren zijn ouders geweest? Hoe was hij zelf in een vorig leven geweest? Dit weten we niet. Dit is de eerste.

Второе. В первую очередь быть добрым нужно по отношению к Богу, а не к людям. Снаружи мы общаемся с людьми, а внутри наша душа общается с Богом.
De tweede. Allereerst moet je vriendelijk zijn in relatie tot God en niet tot mensen. Van buiten communiceren we met mensen, en van binnen communiceert onze ziel met God.

Что значит быть добрым к Богу, правильно относиться к Богу?
Wat betekent het om lief te zijn voor God, om de juiste verhouding te hebben tot God?

Если в нашей душе всегда любовь, если у нас нет осуждения мира, если мы умеем принимать Божественную волю, если мы не испытываем ненависти к себе, уныния, недовольства судьбой (это есть протест против Бога, против Его воли), если внутри у нас любовь и принятие Божественной воли (что свойственно людям верующим), – это и есть правильное отношение к Богу.
Als er altijd liefde is in onze ziel, als we de wereld niet veroordelen, als we de Goddelijke wil kunnen accepteren, als we geen zelfhaat, moedeloosheid, ontevredenheid met het lot voelen (dit is een protest tegen God, tegen Zijn wil), als we liefde van binnen hebben en acceptatie van de Goddelijke wil (dat kenmerkend is voor mensen die geloven), is dit de juiste verhouding tot God.

Именно это в первую очередь определяет наше здоровье, нашу судьбу. А потом уже – то, как мы относимся к людям.
Dit is wat primair bepalend is voor onze gezondheid en ons lot. En pas daarna, hoe we ons verhouden tot mensen.

Если я хочу обворовать, если я завидую, если я жесток с другими людьми, если я презираю и осуждаю, – рано или поздно у меня начнутся болезни, проблемы и потери. Не только у меня, но и у моих детей.
Als ik wil stelen, als ik jaloers ben, als ik wreed ben tegen andere mensen, als ik veracht en veroordeel, wordt ik vroeg of laat ziek, krijg ik problemen en verliezen. Niet alleen ik, maar ook mijn kinderen.

Поэтому мы можем говорить о двойном уровне законов кармы. Наши здоровье и судьба зависят от нашего поведения и отношения к Богу – и от нашего поведения и отношения к людям.
Daarom kunnen we spreken over de tweevoudigheid van de wetten van karma. Onze gezondheid en ons lot hangen en/of worden bepaald zowel door ons gedrag en onze verhouding tot God als door ons gedrag en onze verhouding tot mensen.

В конце концов, отношение к людям – это и есть отношение к Богу, потому что человек – это внешнее проявление Божественных сил.
Eigenlijk, de verhouding tot mensen is gelijk aan de verhouding tot God, omdat een mens een externe manifestatie van Goddelijke krachten is.

Но, тем не менее, если человек очень хорошо ведет себя по отношению к людям, но плохо ведет себя по отношению к Богу, – он тогда может болеть, умирать и быть несчастным гораздо больше, чем тот, кто внешне неправильно себя ведет, но внутри не озлобляется, не осуждает, принимает Божественную волю и достаточно добродушен.
Maar niettemin, iemand, die zich heel goed gedraagt tegen mensen, maar zich slecht gedraagt tegen God, kan veel sneller ziek of ongelukkig worden, of zelfs sterven dan iemand, die zich extern verkeerd gedraagt, maar van binnen niet verbitterd wordt, veroordeelt niet, de Goddelijke wil aanvaardt en goedaardig genoeg is.

Этот парадокс очень многим не дает покоя. Люди говорят: «Где же законы кармы? Почему добрый страдает, а злой процветает?»
Deze paradox achtervolgt velen. Mensen zeggen: “Waar zijn dan de wetten van karma? Waarom lijdt het goede en bloeit het kwade? '

Внутри человек может быть злым, а снаружи он уже стал добрым. Но он еще долгое время будет отвечать за свои прошлые жизни или за свой род.
Van binnen kan iemand nog slecht zijn, maar van buiten is hij al goed geworden. Maar het duurt nog even dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor zijn vorige levens of voor zijn voorouders.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 13 сен 2019, 14:10

Перевод на нидерландский ролика № 6:

№6 Добродушие и здоровье
№ 6 Goedaardigheid en gezondheid http://www.youtube.com/watch?v=h9TEzYQ3edI

Чем добродушнее человек, чем он порядочнее, тем легче и быстрее он выздоравливает.
Hoe goedaardiger iemand is, hoe fatsoenlijker hij is, hoe gemakkelijker en sneller hij herstelt en geneest.

Почему? Потому что, в принципе, добродушный человек готов отдавать, он может принять потерю.
Waarom? Omdat iemand, die goedaardig is, in principe klaar staat om te geven, hij kan een verlies accepteren.

У человека озлобленного, завистливого – серьезные внутренние проблемы с энергетикой. Поэтому он лечится гораздо тяжелее.
Iemand, die verbitterd en jaloers is, heeft ernstige interne problemen met energie. Daarom is het voor hem veel moeilijker om te genezen.

На уровне тела это выглядит как жадность. На уровне духа это выглядит как зависть. На уровне души это выглядит как ревность. Т.е. невозможность принять разрыв с любимым человеком.
Problemen met energie op het lichaamsniveau ziet eruit als hebzucht, op geestniveau als afgunst, op zielsniveau als jaloezie, een onvermogen om verlies van geliefde te accepteren.

Что это означает? Мы говорим, что это любовь, а на самом деле, это чувство собственности: мы владеем, мы не можем принять потерю вот этих стабильных отношений.
Wat betekent dit? Wij denken dat dit liefde is, maar in feite, is dit een gevoel van eigendom. Wij denken dus, dat iemand, van wie we houden ons bezit is, we kunnen verlies van onze stabiele relatie niet accepteren.

Жадность, зависть и ревность – это одно и то же, только на разных уровнях.
Hebzucht, afgunst en jaloezie zijn één en hetzelfde, alleen op verschillende niveaus.

Многие люди работают над собой годами, а эффекта нет. Почему?
Veel mensen werken al jaren aan zichzelf, proberen zich te veranderen, maar er is geen effect. Waarom?

Если вы хотите преодолеть серьезные заболевания, вам нужно измениться в глубине. Глубинные изменения для нашей психики на уровне эмоций равносильны смерти, это опасное дело.
Als je ernstige ziekten wil overwinnen, moet je van binnen in je diepte veranderen. Voor velen staat deze diepe verandering, op het niveau van emoties, voor hun geest gelijk aan de dood. En dit kan gevaarlijk zijn.

Поэтому глубинно изменяться способен человек, который может принять свою смерть, который может принять потерю, сохраняя достоинство и добродушие, который может сохранить любовь в болевой ситуации.
Daarom alleen iemand, die zijn dood kan accepteren, die een verlies kan accepteren, en ongeacht dat zijn goedaardigheid en waardigheid kan behouden; alleen iemand, die liefde weet te redden in een pijnlijke situatie, in staat is om diepgaand te veranderen.

Если этого нет, изменения будут только косметическими.
Zo niet, dan zijn de veranderingen slechts cosmetisch.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 13 сен 2019, 14:12

Перевод на нидерландский язык ролика №23:

№23 Нестабильность в жизни
№23 Instabiliteit in het leven http://www.youtube.com/watch?v=0PV6LpL3xJQ

«То подъем то спад. Нет стабильности во всем. Но здоровые дети. Для этого нужно обязательно терять?..»
“Up en down. Er is geen stabiliteit in het leven, in alles. Maar gezonde kinderen. Om stabiliteit in het leven te krijgen moet je zeker eerst verliezen leiden? .. "

А стабильности никогда не должно быть ни в чем.
Eigenlijk, stabiliteit is iets wat je nooit en nergens moet hebben. Waarom?

Что такое обожествление человеческого счастья? Это желание сделать человеческое счастье вечным.
Wat is de vergoddelijking van menselijk geluk? Het is de wens om het menselijk geluk eeuwig te maken.

Вечным сделать материальный аспект, благополучие. Вечным сделать духовный аспект, – способности, интеллект, сознание должны быть вечными. Вечным сделать чувственный аспект, – мораль, нравственность должны быть незыблемы.
Om het materiële aspect, welzijn, eeuwig te maken. Om het geestelijke aspect, namelijk: vaardigheden, intellect en bewustzijn eeuwig te maken. Om het spirituele aspect eeuwig te maken. Dus moraliteit en ethiek moeten onwrikbaar zijn.

И насколько мы пытаемся сделать человеческое вечным, настолько мы противоречим природе вселенной.
En in hoeverre we proberen het menselijke eeuwig te maken, voor zover komen wij in strijd met de aard van het universum.

Время, рождающее пространство и материю, – изменчиво, оно не может застыть. Все, что находится во времени, пространстве, материи, – меняется, оно вечным быть не может.
Tijd, die ruimte en materie voortbrengt, is veranderlijk, het kan niet bevriezen. Alles wat zich in tijd, ruimte, materie bevindt, dus ook verandert, het kan niet eeuwig zijn.

Когда мы пытаемся что-либо сделать вечным, тут же возникает конфликт со вселенной, с окружающим миром, и у нас начинается агрессия.
Wanneer we iets eeuwigs proberen te maken, ontstaat er onmiddellijk een conflict met het universum, met de wereld om ons heen en daardoor ontstaat er agressie in ons.

Поэтому: когда мы долго имеем элемент какого-то счастья, мы должны все сильнее устремляться к Божественному, и мы должны где-то сознательно «раскачивать» ситуацию.
Daarom: wanneer wij relatief lang zich gelukkig hebben gevoeld, moeten we steeds meer naar het Goddelijke streven en moeten we de situatie ergens bewust laten 'schommelen'.

Мы должны понимать: стабильность может быть смертельной.
Wij moeten begrijpen: stabiliteit kan fataal voor ons zijn.

Когда приходит любовь, она приходит как хаос. Когда приходит любовь, она дает чаще разрушение. Почему?
Wanneer liefde komt, komt het als chaos. Wanneer liefde komt, geeft het vaker vernietiging. Waarom?

Потому что любовь – созидающая сила. Она разрушает и потом восстанавливает на новом, более высоком витке.
Omdat liefde een creatieve kracht is. Het vernietigt en herstelt vervolgens op een nieuw, hoger niveau.

Насколько мы сильнее сконцентрированы на любви, настолько мы более готовы к изменениям. Эти изменения и есть развитие.
Voor zover we ons richten op liefde, zijn we meer voorbereid op verandering. Deze veranderingen zijn ontwikkeling.

Человек, который боится изменений, – это человек, который отказывается от любви в перспективе. Этот человек уже болен.
Iemand, die bang is voor verandering, is iemand, die liefde weigert op de lange termijn. Deze persoon is al ziek.

Человек, боящийся изменений, уже имеет проблемы на тонком плане, которые потом реализуются.
Een persoon die bang is voor verandering, heeft al problemen op het subtiele vlak, die vervolgens worden gerealiseerd.

Поэтому никогда не бойтесь нестабильности. Насколько больше любви в душе, настолько меньше мы от всего зависим и настолько нестабильность нас не пугает.
Wees daarom nooit bang voor instabiliteit. Hoe meer liefde hebben wij in ons ziel, hoe minder afhankelijk zijn wij van alles en maakt de instabiliteit ons niet bang.

«Раскачки», колебания человеческого счастья боится тот, кто ориентируется не на любовь, а на человеческое счастье.
Alleen mensen, die zich niet op liefde richten, maar op menselijk geluk, zijn bang voor instabiliteit en schommelingen in hun leven.

Если вы боитесь за свою стабильность, – значит, вы начинаете отворачиваться от любви.
Als je bang bent voor je stabiliteit, begin je al je af te keren van liefde.

Если так же будет и дальше происходить, – потом могут быть болезни. Так что делайте выводы.
Als dit blijft gebeuren, kan je later erg ziek worden. Trek dus je conclusies.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 13 сен 2019, 14:14

Перевод на нидерландский ролика №1:

№1 Можно ли меняться без страданий?
№1 Is het mogelijk om jezelf te veranderen en daarbij niet te lijden? http://www.youtube.com/watch?v=ekzWAWa2N3c

«Можно ли меняться созидательно, или обязательно через страдания? Как умалить и сбалансировать эго?»
“Is het mogelijk om jezelf constructief te veranderen, of gebeurt dat noodzakelijkerwijs door lijden? Hoe kan je het ego verkleinen en in evenwicht brengen? "

А вот что такое «созидательно», мне интересно? Подразумевается: созидание – это без страдания.
Maar wat is "constructief", vraag ik me af? Versta ik het goed: constructief betekent voor u zonder lijden?

Разберемся, что такое страдание. Страдание – это отрыв от того, к чему мы привязаны.
Maar wat is dan lijden? Lijden is een scheiding van iets waar we aan gehecht zijn.

Может ли школьник перейти во второй класс и при этом остаться в первом? Закон отрицания отрицания: хочешь перейти в другой класс – забудь о прежнем классе.
Kan een student naar het tweede leerjaar overgaan en tegelijkertijd in het eerste leerjaar blijven zitten? De wet van ontkenning van ontkenning: als je naar een andere klas wilt overgaan, vergeet dan de vorige klas.

Расставание с первым классом – это определенная боль. Там было хорошо, было общение, был определенный круг людей, а сейчас уже кто-то новый придет, кто-то уйдет…
Afscheid nemen van de eerste klas brengt een zekere pijn met zich mee. Het was goed, er was communicatie, er was een bepaalde kring van vrienden, en nu, zal er iemand nieuw komen, iemand zal vertrekken ...

Развитие – это есть непрерывное расставание с прошлым. И это расставание, поверьте мне, – это всегда боль. Всегда.
Ontwikkeling is een continu afscheid nemen met het verleden. En deze scheiding, geloof me, is altijd lastig en pijnlijk. Altijd.

Но: при развитии есть боль душевная, а есть боль физическая. И тот, кто не может принять боль душевную, получает боль физическую. Наше право – выбирать.
Maar: bij ontwikkeling is er mentale pijn, en is er fysieke pijn. En wie mentale pijn niet kan accepteren, zal fysieke pijn krijgen. Het is ons recht om ertussen te kiezen.

Любые изменения всегда болезненны. Но когда мы ориентируемся на любовь, когда мы понимаем, что развитие – это есть постоянная боль расставания с тем, к чему мы привязаны, и обретение Божественного – это боль отрыва от человеческого, тогда: чем больше мы ориентируемся на любовь, тем больше наша боль из физического аспекта переходит в аспект духовный и переносится нами.
Alle veranderingen zijn altijd pijnlijk. Maar wanneer we ons richten op liefde, wanneer we begrijpen dat ontwikkeling is een voortdurende pijn van het afscheid nemen van iets ,waar we aan gehecht zijn; dat het verkrijgen van het Goddelijke is een pijn van scheiding van menselijke, dan: hoe meer we ons richten op liefde, hoe meer onze pijn van het fysieke aspect gaat over in het spirituele aspect en wordt makkelijker te verdragen.

Почему? Потому что любовь к Богу – это абсолютное единство со всей вселенной. А вселенная на тонком плане – это точка, и там нет потерь, там нет приобретений, там мы все едины.
Waarom? Omdat liefde voor God een absolute eenheid is met het hele universum. En het universum op het subtiele vlak is het punt, en er zijn geen verliezen, er zijn geen winsten, daar zijn we allemaal één.

Когда у человека умирает кто-то из близких, я говорю: «Самое страшное, что вы можете сделать душе умершего, – это сожалеть о том, что он умер, и впадать в депрессию. Этим вы наносите его душе огромный вред».
Wanneer iemand, die dichtbaar voor je is, sterft, zeg ik: 'Het ergste wat je de ziel van een overleden persoon kan aandoen, is spijt hebben dat hij dood is en depressief worden. Door dit te doen, breng je zijn ziel grote schade toe. "

В чем смысл траура? В том, чтобы отрешиться от привязанностей, которые забирают энергию. Энергия нужна душе умершего. Это первое.
Wat is de betekenis van rouw? Om afstand te nemen van gehechtheden die energie kosten. Energie is nodig voor de ziel van de overledene. Dit is de eerste.

И второе: если вы будете грустить, то вы ее обесточите.
En de tweede: als je verdrietig bent, dan zul je de ziel van de overledene spanningsloos maken.

Поэтому: с одной стороны – отрешенность от привязанностей (для этого траур), а с другой стороны – ни в коем случае не переживать, не страдать и не сожалеть. Должно быть ровное, спокойное отношение.
Daarom: aan de ene kant moet onthechting van gehechtheid zijn (daarvoor is rouw), en aan de andere kant moet je zich niet zorgen maken, niet lijden en geen spijt hebben. Er moet een gelijkmatige, kalme verhouding zijn.

Т.е. эти сорок дней человек должен как бы посвятить себя Богу, отрешившись от человеческого и сконцентрировавшись на Божественной любви. Вот тогда это самая лучшая помощь душе умершего.
Dat wil zeggen dat veertig dagen van rouw zou je zich aan God moeten wijden, afstand van het menselijke nemen en zich concentreert op goddelijke liefde. Dan is het de beste hulp voor de ziel van de overledene.
А люди часто впадают в крайности – либо грустит неимоверно, либо говорит: «Ну, помер – и ладно, надо заниматься своими делами».
Maar mensen gaan vaak tot het uiterste: ongelooflijk verdrietig worden of zeggen: "Nou, hij stierf - nou, maar wij moeten ons eigen gang gaan."

Это как мне один парень говорил: «У нас тут на Кавказе такие поминки часто производят, что в конце и не помнят – то ли похороны, то ли свадьба. Тосты где-то похожие становятся…»
Het is zoals een man tegen mij zei: "We hebben vaak zulke herdenkingen hier in de Kaukasus, dat we ons aan het einde niet meer herinneren waarom wij eigenlijk aanwezig zijn op een begrafenis of een bruiloft. Bijeenkomsten lijken veel op elkaar ... "

Ну, оптимизм – это тоже хорошо, главное – не увлекаться.
Optimisme is ook goed, maar te veel van iets is altijd slecht.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 13 сен 2019, 14:15

Перевод на нидерландский ролика №5:

№5 Любовь - это радость и боль
№5 Liefde is vreugde en pijn http://www.youtube.com/watch?v=ZpqDum2Evfo

Любовь, чтобы существовать, должна иметь и радость, и боль.
Om te bestaan, moet liefde zowel vreugde als pijn hebben.
Если в любви только боль, – она умирает. Если в любви только радость, она умирает также.
Als liefde alleen pijn geeft, dan sterft liefde. Als liefde alleen vreugde geeft, sterft deze ook.

Обязательно нужны и радость, и боль попеременно. Потому что любовь – это всё вместе.
Zowel vreugde als pijn horen erbij, ze moeten elkaar afwisselen. Omdat liefde dit alles samen is.

Если чувство любви мы держим и при любой неприятности, потере его сохраняем, и в любой радости тоже его сохраняем, то тогда душа может быть богата.
Als we het gevoel van liefde kunnen behouden zowel in geval van problemen, van verlies als in vreugde, dan kan onze ziel rijk zijn.

Если же мы начинаем отрекаться, подавлять чувство любви, то тогда мы должны потерять то, из-за чего мы начинаем это делать.
Als we liefde ontkennen, onderdrukken, dan moeten we alles verliezen waardoor we het ontkennen en onderdrukken.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 21 сен 2019, 14:41

Перевод на нидерландский ролика № 28:

No28 Что такое любовь?
No28 Wat is liefde? http://www.youtube.com/watch?v=KSSDs4aWdW8

Сейчас, когда произносят слово «любовь», то часто подразумевают понятие постели и секса.
Met het woord “liefde” wordt tegenwoordig heel vaak bedoeld, het concept van bed en seks.

Раньше слово «любовь» соединяли с такими моментами, как высокие чувства, идеалы, красота. Но это не совсем так. Потому что самые святые, самые высокие чувства – это не любовь.
Voorheen werd het woord “liefde” gecombineerd met momenten zoals hoge gevoelens, idealen, schoonheid. Maar dit is ook niet helemaal juist. Omdat de heiligste, hoogste gevoelens geen liefde zijn.

Если мы отождествляем любовь с высокими чувствами, то когда они рушатся, когда они оскорблены, мы отказываемся и от любви.
Als we liefde identificeren met hoge gevoelens, dan weigeren we liefde ook wanneer de gevoelens instorten, wanneer we beledigd zijn.

Если мы отождествляем любовь со справедливостью, то когда рушится справедливость, мы отказываемся от любви.
Als we liefde identificeren met gerechtigheid, dan weigeren we liefde bij het instorten van gerechtigheid.

Если мы любовь отождествляем с самыми высокими, чистыми, прекрасными отношениями, то когда происходит предательство, мы отказываемся от любви.
Als we liefde identificeren met de hoogste, zuiverste, mooiste relaties, dan weigeren we liefde wanneer er verraad optreedt.

Но любые самые красивые чувства, самые высокие уровни сознания, самые святые идеалы – все это временно, преходяще. И когда мы отказываемся от идеалов или высоких чувств, то мы можем остаться живыми и здоровыми.
Maar welke dan ook de allermooiste gevoelens, de allerhoogste niveaus van bewustzijn, de meest heilige idealen zijn tijdelijk, zijn van voorbijgaande aard. En wanneer we idealen of hoge gevoelens opgeven, kunnen we levend en gezond blijven.

Но когда мы отказываемся от любви, шансов остаться живыми и здоровыми у нас мало.
Maar als we liefde opgeven, hebben we heel weinig kans om levend en gezond te blijven.

Любовь – это вечность, а высокие чувства, сознание, идеалы, понятие справедливости – все это преходяще.
Liefde is eeuwig. Allerhoogste gevoelens, bewustzijn, idealen, het concept van gerechtigheid zijn allemaal van voorbijgaande aard.

Нельзя любовь отождествлять с временным и преходящим. Любовь – это вечность. Любовь – это то, что соединяет нас с Богом.
Liefde kan niet worden geïdentificeerd met iets wat tijdelijk en voorbijgaand van aard is. Liefde is eeuwig. Liefde is wat ons met God verbindt.

Поэтому, когда рушатся наши идеалы, наши представления о прекрасном, наши высокие чувства и отношения, любовь должна держаться в нашей душе непоколебимо.
Daarom moet liefde in onze ziel onwrikbaar blijven ook bij het instorten van onze idealen, onze ideeën over het mooie, onze verheven gevoelens en relaties/verhoudingen.

Это условие нашего выживания, это условие нашего правильного общения с миром, это условие единения с Творцом и спасения нашей души.
Dit is de voorwaarde voor ons overleven, dit is de voorwaarde voor onze juiste communicatie met de wereld, dit is de voorwaarde voor onze eenheid met de Schepper en het redden van onze ziel.

По мере того как любовь к Богу ослабевает, понятие любви начинает подменяться такими понятиями, как наслаждение, удовольствия, высокие чувства, отношения. Любовь начинает сращиваться с ними, и потом, вместе с их разрушением, мы теряем то, что является нашей сутью.
Naarmate liefde voor God verzwakt, begint het concept van liefde vervangen te worden door concepten van plezier,lust, verheven gevoelens en relaties/verhoudingen. Liefde begint met ze te versmelten en dan, wanneer ze instorten, verliezen we iets, wat onze essentie is.

Умение сохранить любовь тогда, когда нас обижают, когда к нам несправедливо относятся, когда с нами расстаются, когда мы болеем или умираем, – это умение спасти и оживить свою душу. И, значит, это умение спасти свое продолжение, своих потомков и себя, в конечном счете, в далекой перспективе.
Het vermogen om liefde te redden wanneer we beledigd zijn, wanneer we onrechtvaardig worden behandeld, wanneer relaties uit elkaar vallen, wanneer we ziek zijn of sterven, is het vermogen om onze ziel te redden en laten herleven. En daarmee is dit vermogen om onze voortzetting, onze nakomelingen en uiteindelijk ons zelf in de verre toekomst/op lange termijn perspectief te bieden.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 21 сен 2019, 14:43

Перевод на нидерландский ролика №27:

No 27 "Не ощущаю любовь к Богу, что делать?"
Nr. 27 "Ik voel geen liefde voor God, wat moet ik doen?" http://www.youtube.com/watch?v=H2GouQiCQy4

Если действительно будет то, что описано в Библии, если пойдет Божественная энергия, то очень многие люди окажутся совершенно не готовыми жить в таком режиме.
Als er echt gebeurt wat in de Bijbel wordt beschreven, als Goddelijke energie zou komen, dan zullen zoveel mensen volledig onvoorbereid zijn om in een dergelijk regime te leven.

Возникает вопрос: что делать?
De vraag rijst: wat te doen?

Легко говорить: «Нужно сохранить любовь к Богу». Человек не научился любить, не знает, что такое любовь, а тут еще и «любовь к Богу»...
Het is gemakkelijk om te zeggen: "Men moet de liefde voor God behouden". De mens heeft niet geleerd om lief te hebben, weet niet wat liefde is, en dan is er ook 'liefde voor God' ...

Я понял – нужно упростить задачу. Для того чтобы ощутить любовь к Богу и потребность в любви, сначала не надо испытывать ненависти к Богу, не надо противодействовать Ему.
Ik realiseerde me: je moet de taak vereenvoudigen. Om liefde voor God en de behoefte aan liefde te voelen, moet je eerst God niet haten, jezelf tegen Hem niet verzetten.

Что такое противодействие Богу? Это есть неприятие Его воли.
Wat staat er in de oppositie tegen God? Dit is een afwijzing van zijn wil.

Когда мы обижаемся на кого-то, когда мы сожалеем о прошлом, – мы боремся с Божественной волей, которая реализовалась.
Wanneer we beledigd worden door iemand, als we spijt hebben van het verleden, vechten we tegen de goddelijke wil die is gerealiseerd.

Для того чтобы принять Божественную волю, мы должны понять, что любая ситуация работает на любовь и на спасение души. Как говорят: что Бог ни делает, – все к лучшему! Просто нужно посмотреть с этой точки зрения.
Om de Goddelijke wil leren te accepteren, moeten we begrijpen dat elke situatie werkt voor liefde en voor het heil van de ziel. Zoals het gezegde zegt: “Wat God ook doet – alles is voor het beste! “ Je moet alleen maar vanuit dit oogpunt kijken.

Для того чтобы ощутить Божественную волю, нам нужно отпустить претензии к другим, к себе, к судьбе.
Om de Goddelijke wil te leren voelen moeten wij de claims aan anderen, aan zichzelf en aan het lot los laten.

Нужно понять, что внутри мы Божественны, чисты, и мы состоим из любви. Поэтому мы не достойны ненависти, осуждения, обиды и т.д. И все работает на любовь.
Wij moeten begrijpen dat wij allemaal van binnen goddelijk zijn. Daarom zijn we de haat, veroordelingen, beledigingen, enz. niet waardig. Dan werkt dit alles voor liefde.

Для того чтобы ощутить Божественную волю, мы должны убедить свое сознание в этом. Можно повторять, что мы принимаем Божественную волю, что мы радуемся ее исполнению, что мы понимаем: она направлена на спасение нашей души и любви в нашей душе.
Om de Goddelijke wil te leren voelen moeten wij ons bewustzijn hiervan overtuigen. Daarvoor kunnen wij onszelf steeds herhalen dat we de Goddelijke wil accepteren, dat we ons verheugen in de vervulling ervan, dat we begrijpen dat het gericht is op het redden van onze ziel en van liefde in onze ziel.

Один из высших моментов признания человека – это благодарность за его действия. Оказывается, если мы просто благодарим Бога за все происходящее, – это и есть принятие и признание Божественной воли.
Daarnaast is dankbaarheid voor iemands acties. Dankbaarheid is een van de hoogste vormen van het accepteren van iemands acties. Het is gebleken, dat als wij God gewoon bedanken voor alles wat er (met ons en eromheen) gebeurt, staat dit gelijk aan het aanvaarden en het accepteren van de Goddelijke wil.

Если я не признаю, я обижаюсь. Если я признаю, я радуюсь. А если я очень сильно признаю, – значит, я благодарен.
Als ik niet accepteer, ben ik beledigd. Als ik accepteer, ben ik blij. En als ik heel goed accepteer, ben ik dankbaar.

Всего-навсего можно каждый день благодарить Бога за все и принимать Его волю. В первую очередь, утром, когда вы просыпаетесь. Для начала.
Dit betekent, het enige wat je echt moet doen om te beginnen, is God elke dag voor alles bedanken en zijn wil aanvaarden. Dit doe je 's morgens allereerst als je wakker wordt.

Кто будет выживать? Тот, кто будет восполнять разрушающуюся энергию. Это те, кто будут заботиться о спасении души.
Wie zal er overleven? Iemand die de instortende energie zou kunnen herstellen. Dus iemand, die voor de redding van de ziel zal zorgen.

А душа спасается через любовь к Богу. А любовь к Богу невозможна без принятия Божественной воли.
En de ziel wordt gered door de liefde voor God. En liefde voor God is onmogelijk zonder acceptatie van zijn wil.

Поэтому элементарное правило: утром благодарить Бога, принимать Его волю, повторять себе, что любовь к Богу – это есть высшее счастье и наслаждение, и смысл жизни. Всего-навсего.
Daaruit volgt een elementaire regel: 's morgens God voor alles bedanken, zijn wil aanvaarden, jezelf herhalen dat liefde voor God het hoogste geluk en genot is, en de zin van het leven. Zo simpel.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 21 сен 2019, 14:46

Перевод на нидерландский ролика № 24:

№24 Откуда идет превосходство и поклонение человеку?
№24 Waar komen superioriteit en aanbidding voor de mens vandaan? http://www.youtube.com/watch?v=NEJBu2P5aIY

Главная заповедь – «Возлюби Бога превыше всего». Это сказано в Торе, а потом это повторил Христос. Это значит, что мы должны как можно чаще испытывать ощущение любви и благодарности к Богу.
Het hoofdgebod is " “Heb de Heere, uw God lief boven alles.” Dit wordt gezegd in de Thora, en daarnaast herhaalde Christus het ook. Dit betekent dat we het gevoel van liefde en van dankbaarheid aan God zo vaak mogelijk moeten ervaren.

Это чувство не дает привязанности, тогда как любое чувство к близкому человеку дает привязанность.
Dit gevoel geeft geen genegenheid, terwijl het gevoel voor een geliefde de genegenheid geeft.

Я спрашивал, в чем, по Лайтману, смысл Каббалы. «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
Ik had gevraagd naar de betekenis van Kabbalah : “En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” Wat wordt hiermee , volgens Lightman, bedoeld?

Но когда я забываю о первой заповеди, тогда вторая заповедь во что начинает превращаться? В идолопоклонничество.
Wanneer ik het eerste gebod vergeet, wat gebeurt dan met het tweede gebod? Dan lijdt het tweede gebod tot afgoderij.

Я люблю ближнего, я ему поклоняюсь, – и я начинаю принижать себя. Я поклоняюсь ближнему, и я прирастаю к нему. Потом я его ненавижу, потому что он меня обидел, – и пошло-поехало...
Ik hou van mijn naaste, ik aanbid hem en ik begin mezelf te kleineren. Ik aanbid mijn naaste en ik groei naar hem toe. Dan haat ik hem als hij mij heeft beledigd. En dan?

Поэтому заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» невозможна без первой заповеди: «Возлюби Бога превыше всего».
Daarom is het gebod "Heb je naaste lief net zoals je jezelf lief hebt" onmogelijk zonder het eerste gebod: "Heb God lief boven alles."

Кто такой мой ближний? Это моя противоположность. Я могу либо топтать его, ощущая превосходство над ним, либо ему поклоняться. Других вариантов нет.
Waarom? Wie is mijn naaste? Dit is mijn tegenoverstelde. Ik kan hem vertrappen, superieur over hem zijn, of hem aanbidden. Er zijn geen andere opties.

Топчу – гордыня, поклоняюсь – ревность. И я буду биться между ревностью и гордыней сколь угодно долго.
Het vertrappen en het voelen van eigen uitmuntendheid is exorbitante trots,het aanbidden is jaloezie. En dan zal ik tussen jaloezie en trots me verscheuren.

Чтобы ощутить, что мой ближний и я едины, чтобы я любил его, как самого себя, я должен ощутить то, что над нами, то, что нас объединяет. Т.е. я должен почувствовать, увидеть Бога в нем и в себе, – вот тогда будет единство.
Om te voelen dat mijn naaste en ik één zijn, zodat ik hem lief kan hebben net zoals mezelf, moet ik iets voelen, wat boven ons is, iets wat ons verenigt. De eenheid met mijn naaste zou ik alleen kunnen voelen als ik zowel in hem als in mezelf God kan voelen en zien.

Для этого любовь к Богу должна быть на первом плане, а любовь к ближнему – на втором. Тогда я ощущаю присутствие Творца во всем и вижу Творца в ближнем. И тогда я люблю ближнего, как Творца, и у меня уже нет ощущения разницы между нами.
Daarom moet liefde voor God op de voorgrond staan en liefde voor de naaste op de achtergrond. Dan voel ik de aanwezigheid van de Schepper in alles en zie ik de Schepper ook in naaste. En dan houd ik van mijn naaste net zo als van de Schepper en voel ik niet langer het verschil tussen ons.

Как только я перестаю видеть Творца, у меня остаются только две позиции по отношению к любимому человеку: либо превосходство над ним, либо поклонение ему.
Zodra ik de Schepper in mijn naaste niet meer zie, heb ik slechts twee posities ten opzichte van mijn naaste: superioriteit over hem of hem aanbidden.

Сначала – поклонение, потом – превосходство. И тогда начинается тема ревности и гордыни.
Eerst aanbidden, dan superioriteit. En dan begint het thema van jaloezie en trots.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 21 сен 2019, 14:48

Перевод на нидерландский ролика № 32:

№32 Как любить ближнего?
№32 Hoe van je naasten houden? http://www.youtube.com/watch?v=B0YXy6jlYIQ

Тезис-заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» – это великий тезис, великолепный. Но он является катастрофическим, смертельно опасным, если он не используется вторым.
Het thesisgebod 'Heb je naaste lief als jezelf' is een geweldige, prachtige thesis. Maar het is catastrofaal, zelfs dodelijk als het niet als tweede wordt gebruikt.

Сначала нужно исполнять заповедь: «Возлюби Бога превыше всего», нужно осознать, что главный конкурент Богу – это любимый человек, любовь к этому миру.
Eerst moet je het gebod vervullen: "Heb God boven alles lief". Je moet je realiseren dat je naaste, je liefde voor de wereld om je heen, de belangrijkste concurrent van God is.

Нужно осознать, что главные враги человека – домашние его. И только после этого говорить о том, что нужно возлюбить ближнего, как самого себя.
Het is noodzakelijk om te beseffen dat de belangrijkste vijanden van een mens zijn naasten zijn. En daarna praten we pas over de noodzaak om van je naasten te houden als van jezelf.

И себя возлюбить – только после того как поймешь, что любовь к себе – это тоже самая большая опасность.
En van jezelf te houden mag je pas nadat je jezelf hebt gerealiseerd dat zelfliefde ook het grootste gevaar is.

Любовь к себе – это дьяволизм. Любовь к ближнему – это вроде бы святое, но это тот же дьяволизм, только в другом аспекте. Потому что дьявол, дьяволизм – это идея утраты любви и устремления к Богу.
Zelfliefde is diabolisch. Liefde voor de naaste lijkt heilig te zijn, maar het is ook diabolisch, alleen in een ander aspect. Omdat de duivel, diabolisch, is het idee om liefde en het streven naar God te verliezen.

Поэтому, когда тезис «Возлюби ближнего, как самого себя» выходит на первое место, он превращается в дьяволизм.
Daarom, wanneer de thesis "Heb je naaste lief als jezelf" op de eerste plaats komt, verandert het in duivels.

Есть понятие страсти, и все понимают: страстный, привязчивый человек – это, естественно, человек агрессивный. Он будет болеть.
Er is een concept van passie of verlangen, en iedereen begrijpt dat een gepassioneerde, aanhankelijke persoon een agressieve persoon is. Hij zal ziek zijn.

Понятно, страсть – это плохо, от страстей нужно избавляться покаянием, постом, молитвой, отрешенностью и т.д.
Het is duidelijk dat passie slecht is, je moet van je passies afkomen door berouw, vasten, gebed, onthechting, etc.

А о том, что любовь к ближнему – это плохо, кто-нибудь говорит? Никто и никогда. Кроме Христа. Его последователи намертво утратили понимание этого.
Zegt iemand dat liefde voor de naaste slecht is? Niemand en nooit. Behalve Christus. Zijn volgelingen verloren dit concept van begrip.

Любовь к ближнему рождает привязанность к этому миру, если забываешь о Боге, если она выходит на первый план.
Als je God vergeet, als liefde voor de naaste op de eerste plaats komt, bevalt deze dan de gehechtheid aan deze wereld.

А мы привыкли считать, что «возлюби ближнего, как самого себя» – это главный смысл поведения человека.
Maar we zijn gewend om te denken dat 'je naaste lief hebben als jezelf' de belangrijkste betekenis heeft voor het menselijk gedrag.

Кстати, в иудаизме именно так и говорится. Смысл Торы – «возлюби ближнего, как самого себя», «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе» (то же самое).
Trouwens, in het jodendom is dat precies wat ze zeggen. De betekenis van de Thora is "heb je naaste lief als jezelf", "behandel anderen zoals je behandeld wilt worden" (hetzelfde).

Человеческая логика начинает выходить на первый план в виде любви к ближнему, а логика Божественная незаметно начинает таять и уходить. И тогда любовь к ближнему превращается в источник страсти, в источник страданий и привязанности. А потом приходят болезни и смерть.
Menselijke logica begint naar voren te komen in de vorm van liefde voor de naaste, en goddelijke logica begint onmerkbaar te smelten en te verdwijnen. En dan wordt liefde voor de naaste een bron van passie, een bron van lijden en genegenheid. En dan komen ziekte en dood.

Что же получается? Получается, что религия, которая должна вести нас к Богу и освобождать, спасать нашу душу, ведет нас от Бога и невольно способствует истреблению нашей души.
Wat is het? Het blijkt dat religie, die ons naar God moet leiden en bevrijden, die onze ziel moet redden, in de werkelijkheid ons van God leidt en onbewust bijdraagt aan de vernietiging van onze ziel.

Смысл жизни человека – идти к Богу, объединяться с Ним и уподобляться Ему. Это то, о чем говорил Христос.
De betekenis van het menselijk leven is om naar God te gaan, zich met Hem te verenigen en te worden zoals Hij. Dit is waar Christus het over had.

Главной опасностью является утрата любви и желания объединиться с Богом, когда человек начинает объединяться с собой или с другими.
Het grootste gevaar is het verlies van liefde en van het verlangen om zich met God te verenigen. Dit gebeurt wanneer een persoon zich met zichzelf of met anderen begint te verenigen.

Главная опасность для человека – это любовь к ближнему. Об этом тоже говорил Христос.
Het grootste gevaar voor de mens is liefde voor zijn naaste. Christus heeft hier ook over gesproken.

Нужно любить ближнего, нужно заботиться о нем, но при этом нужно знать, что любовь к ближнему является одной из главных опасностей для человека, для его души: очень высок риск утратить любовь к Богу.
Je moet je naaste liefhebben, je moet voor hem zorgen, maar je moet weten dat liefde voor je naaste een van de belangrijkste gevaren is voor een persoon, voor zijn ziel: er is een zeer groot risico om liefde voor God te verliezen.

Olga Kombrink
Зарегистрированный участник
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 11 сен 2019, 09:10
Ник: Fragaria

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Olga Kombrink » 21 сен 2019, 14:50

Перевод на нидерландский ролика № 17:

№17 Можно ли спорить, если уверен в свой правоте?
№17 Mag je met iemand ruziën als je denkt dat je gelijk hebt? /Mag je in je communicatie je gevoel om het gelijk te hebben heel snel in de verdediging schieten? http://www.youtube.com/watch?v=5v3XfMMONkc

«Можно ли спорить, если уверен в своей правоте? И вообще, уверенность в своей правоте – это нормально?»
“Mag je met iemand ruziën als je denkt dat je gelijk hebt? En in het algemeen, is het normaal om het gevoel dat je gelijk hebt te hebben? “


Что есть истина? Что такое правота? Дело в том, что абсолютной правоты быть не может.
Wat is de waarheid? Wat is het gevoel van het gelijk hebben? Het is een feit dat absolute waarheid niet bestaat .

Как правило, правота связана с будущим. Я прав, – значит, пройдёт время – и вы увидите, что я прав.
In de regel is het gevoel dat je gelijk hebt verbonden met de toekomst.” Ik heb gelijk “ betekent dat als de tijd voorbij zal gaan je zult zien dat ik gelijk had.

Чем больше я отстаиваю свою правоту, тем сильнее я отстаиваю свое будущее.
Hoe meer ik mijn eigen waarheid, mijn gevoel van het gelijk hebben, verdedig, hoe meer ik mijn toekomst verdedig.

Чем с бoльшими осуждением, обидой или агрессией я отстаиваю свою правоту, тем больше у меня усиливается зависимость от будущего. И затем происходит его разрушение.
Hoe meer ik overtuigd ben dat ik gelijk heb, hoe meer belediging en/of agressie ik voel, des te sterker wordt mijn afhankelijkheid van de toekomst. En daarmee begint de vernietiging van mijn toekomst.

Если я говорю человеку: «Я считаю так и так», а он начинает со мной спорить, и я тогда говорю: «Время покажет», – это значит, что я не защищаю будущее, я от него не завишу, и следовательно, я в балансе.
Maar als ik tegen iemand zou zeggen: "Ik denk dit of dat", en hij begint met mij te ruziën om zijn eigen gelijk te krijgen, en dan zeg ik tegen hem: "De tijd zal het leren", betekent dit dat ik de toekomst niet verdedig, ik ben er niet van afhankelijk, en daarom ben ik in balans.

Я объяснял дочке: «Если ты доказываешь свою правоту, то когда убедятся, что ты права, тебя будут ненавидеть. Потому что у тебя появится ощущение превосходства.
Ik legde mijn dochter het ooit zo uit: 'Als je hebt bewezen dat je gelijk hebt, dan zullen je opponenten je haten als ze overtuigd worden dat je gelijk hebt. Dit gebeurt omdat je een gevoel van superioriteit zult krijgen.

Если выяснится, что ты не права, тебя будут презирать. Потому что оказалось, что они более правы.
Als blijkt dat je ongelijk hebt, zullen ze je verachten, omdat het is gebleken dat ze meer gelijk hadden.

Если же ты просто фиксируешь факт и не защищаешь свою правоту, – тогда человек, обнаружив, что ты права, будет тебя уважать».
Als je simpelweg een feit aankondigt en je gevoel van gelijk hebben niet zou verdedigen, dan zal iemand, die ontdekt heeft dat je gelijk hebt, je respecteren. '

Тот, кто не отстаивает свою правоту, подлежит уважению. А тот, кто отстаивает, подлежит ненависти, осуждению и т.д. Вот и вся схема.
Iedereen, die zijn gevoel van het gelijk hebben niet verdedigt, is onderworpen aan respect. En iemand, die het verdedigt, is onderworpen aan haat, veroordeling, enz. Dat is het hele schema.

Поэтому: высказывать свое мнение можно, но бороться за правду не надо. Правда сама за себя борется.
Daarom: je kunt je mening geven, maar je hoeft niet voor de waarheid te vechten. De waarheid vecht voor zichzelf.

Аватара пользователя
Gagara
Зарегистрированный участник
Сообщения: 7425
Зарегистрирован: 01 янв 2014, 09:24
Ник: Gagara

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Gagara » 21 сен 2019, 16:31

Отстаивать нужно не правоту , а БОГА ,т.е. Истину не предавать , не позволять заблуждениям дальше искажать пространство : ".. улучи брата своего ... " , а гордыня - зная на самом деле Правду, вопреки тому правоту отстаивать !

kroshik
Зарегистрированный участник
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 12 апр 2013, 11:43
Ник: Сергей Логинов
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение kroshik » 24 сен 2019, 14:32

Fragaria приветствую Вас :) Рад, что дело спасения цивилизации (средствами Ютуба) живет :)

Я сделал субтитры из Ваших переводов, загрузил. Но они пока не видны. Нужно подождать когда модератор прочитает мое письмо и одобрит субтитры и тогда они станут видны.
Тогда я сделаю еще плейлист "С.Н. Лазарев с субтитрами на нидерланском языке"
"S.N. Lazarev met ondertitels in het Nederlands" – правильно?
И тогда они уже будут все в одном месте, их не нужно будет искать среди сотен роликов.
все ИМХО, могу быть не прав

Dim Sun
Зарегистрированный участник
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 сен 2019, 11:47
Ник: Dim

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение Dim Sun » 28 сен 2019, 12:04

по поводу синхронных просмотров СНЛ


давайте в Ютюбе по субботам в 11 утра по Москве,там есть пару выложенных семинаров


или просто в 11 по Москве каждый начинает смотреть-слушать из Лазарева все,к чему есть интерес


норм?

kroshik
Зарегистрированный участник
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 12 апр 2013, 11:43
Ник: Сергей Логинов
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Спасение цивилизации: перевод роликов на инстранные языки

Сообщение kroshik » 09 окт 2019, 17:48

Итак, сегодня субтитры стали видны.
Вот, я сделал плейлист где собраны все ролики на нидерланском языке (15 видео)
S.N. Lazarev met ondertitels in het Nederlands
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... yy9ZuZOn_5

Также, вот плейлист на французком языке, в нем только 2 видео.
S.N. Lazarev avec sous-titres en français
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... v6EMRHUUBm
все ИМХО, могу быть не прав


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость